Artbo

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquestes condicions generals de compra s’apliquen a la compra dels productes que PASTISSERIA BOSSER ARMENGOL S.L. (endavant, “El Restaurant”), ven a traves d’aquest lloc web (el “Web”) a qualsevol usuari del mateix (el/els “client/s”), per si mateix o a traves de corresponent franquiciat, mitjançant la modalitat “Entrega a la botiga” o “entrega a domicili”.

Les dades d’identificació i contacte del “Restaurant” són els següents:

  • Domicili social: BERNAT ROCABERTI 3, 08205, SABADELL
  • C.I.F.: B60971314
  • Correu electrònic: oficina@artbo.es
  • Telèfon: 937103754

La compra dels productes oferits a través de el Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra la qual cosa, abans de procedir a la seva acceptació, llegeix atentament el seu contingut.

Sino accepta les presents Condicions Generals de Compra, la compra dels productes no es portarà a cambi i, en conseqüència, no comportarà l’obligació ni de responsabilitat per part del “Restaurant”.Al realitzar una comanda a traves de el web, el client declara tenir una capacitat legal per contractar els productes de el web. El client s’obliga a comunicar al “Restaurant” l’informació veraç de si mateix i a no realitzar comandes falces.

En qualsevol cas, el Client respondrà de la veracitat de les seves dades i les seves comandes realitzades.

“El Restaurant” es reserva el dret de modificar el contingut i/o assolir les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense la necessitat de comunicar-ho ni avisar previament, per la qual cosa, abans de comprar cada producte, llegeixi atentament el seu contingut ja que es la responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte.

Alta d’usuari

Per realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donarse d’alta en l’apartat correponent de el web. Per realitzar el procediment de compra dels productes, el Client haurà de donar-se d’alta en l’apartat corresponent de el web. En posteriors procesos de compra en el suposat que el Client s’hagi registrat, solament serà necessari que faciliti la direcció de correu electrònic i la contrasenya. Preu i forma de pagament.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que apareixi en euros juntament a cada producte de el web i incluirà els impostos aplicables en cada moment i els gastos d’entrega que, en el seu cas, corresponguin.

Si la comanda tarda més de l’esperat o el Client té un altre problema amb la seva comanda, pot contactar amb l’equip d’Atenció al Client del “Restaurant” a través del correu electrònic o del telèfon que s’indica a el web.

La web conté un gran nombre de productes i sempre pot passar que alguns dels productes tinguin un preu incorrecte o que no estigui actualitzar. En el cas que hi hagi un error en el preu, “El Restaurant” es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li ofereixi l’opció de reconfirmar la comanda del producte i el preu correcte o bé anul·lar amb el reemborsament de l’import satisfet.

“El Restaurant” es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la comanda efectuat per el client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

El client haurà de realitzar el pagament dels productes mitjançant la targeta de dèbit o crèdit.El client haurà d’incluïr el número de la seva targeta, així com la resta de l’informació adicional, que li sigui requerida en el procediment de la seva compra. El càrrec s’efectuarà un cop sigui acceptat per l’entitat financera ja que, en el cas contrari, la compra no podrà ser efectuada.

Una vegada realitzis el pagament, el Client rebrà una notificació per part del “Restaurant”, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament han estat realitzats correctament. “El Restaurant” després de verificar que el procés de compra s’ha realitzat correctament, procedirà a l’entrega dels seus productes, segons la modalitat “Entrega a la botiga” o “Entrega a domicili”, a la direcció indicada per el Client.

Entregues

“El Restaurant” no serà responsable dels errors que es puguin produïr en l’entrega dels productes en el cas que el Client no hagi completat correctament els formularis de el web. Ara bé, si hi hagues alguna incidència en els plaços d’entrega, “El Restaurant” informaria de forma inmediata al Client. Els riscos dels productes seran a càrrec del Client desde el moment que adquireixi la seva posició material i, en el cas que la seva devolució continuï sent a càrrec del client fins l’entrega dels mateixos al “Restaurant”. Totes les comandes de compra dels productes estaràn subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En cas que falti disponibilitat del producte comprat, “El Restaurant” informarà del producte comprat, “El Restaurant” informarà de tot al Client i li podrà oferir un producte o un descompte de característiques similars del mateix o superior import, si vé el client, alternativament podrà cancel·lar la seva sol·licitut de compra i recuperar l’import pagat.

Si en el moment de l’entrega dels productes, el client es troba ausent del lloc d’entrega comunicat al “Restaurant”, s’entendrà que el client desisteix unilateralment de la comanda. El client haurà de verificar en el moment de l’entrega del producte que no hi ha hagut cap error amb el mateix.

En cas que hi hagi algun error i aquest sigui totalment del “Restaurant”, el client podrà presentar una reclamació sol·licitant la correcta entrega del producte sol·licitat o, alternativament, podrà cancel·lar la seva comanda i recuperar l’import pagat.

No obstant, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de l’apertura del mateix. Donada la naturalesa i les característiques dels productes, no regeix el dret de desistiment previst per la naturalesa i les caracteristiques dels productes, no regeix el dret del desistiment previst per la normativa vigent.

Queixes i reclamacions:

El client podrà contactar amb “El Restaurant”, a través del formulari previst en la secció “contacte” de el web, per manifestar les queixes i reclamacions, comprometen-se al “Restaurant” a atendre-les l’abans possible i, en qualsevol cas, en el plaç d’1 mes des de que son presentades.

Garantia:

La garantia dels productes adquirits a través de el web s’ajustarà a lo previst en la legislació vigent i, en el seu cas, als termes i condicions de la garantia comercial que s’ofereix al client amb caràcter adicional.

El client tindrà dret a reclamar factura en paper de qualsevol comanda que s’efectuï.

Protecció de dades personals:

En cumpliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes de el web, regeix en la Política de Privacitat.

Nulitat:

Si qualsevol de les clàusules de les Condicons Generals de Compra fossin declarades, total o parcialment, nul o ineficaç, aquesta nulitat o ineficacia afectarà tan sols en aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes permaneixeràn vigents en tot el demés, tenint per no posada la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada.

A tals efectes, les Condicions Generals de Compra, sols deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i en cap altra part o disposició del mateix que donarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficacia, i pot resultar esencial que pugui afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Les Condicions Generals de Compra es regiràn e interpretaràn de conformitat amb la legislació espanyola. En el cas que surgeixi qualsevol conflicte o discrepància en l’interpretació o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els jutjats i Tribunals que, en el seu cas en coneixeran l’assumpte, seràn els que disposin la normativa legal aplicable en materia de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.

Cistella